​Zoo siab tos txais koj rau UCare

UCare yog ib qhov tuav pov hwm rau koj txojev noj qab nyob zoo rau ntau tshaj 430,000 tib neeg nyob ze rau ntawm koj. Txij thaum xyoos 1984, UCare yeej muaj qhov kev tuav pov hwm no nyob rau hau lub lav Minnesota. Peb kuj muaj kev tuav pov hwm Medicare nyob Minnesota. Rau xyoos 2014 no, peb kuj muaj kev tuav pov hwm noj qab nyob zoo rau ib leeg neeg xwb los yog rau tab nrho tsev neeg thiab rau cov tuaj yuav kev tuav pov hwm nyob rau hau MNsure.

Yog koj xav tau kev pab hais koj cov lus, hu peb ntawm 1-800-203-7225 thiab nias tus naj npawb 2 rau lus hmoob. Tus teb xov tooj hais lus hmoob thiab yuav zoo siab pab kom tau koj.

UCare muaj kev pab rau koj kom koj noj qab nyob zoo txais tau uas lub hmoob lawm.

Daim Ntawv Pauv Nyiaj Rau Kev Ntsuam Xyuas Lub Cev Xeeb Tub (PDF)

Daim Ntawv Pauv Nyiaj Rau Kev Ntsuam Xyuas Tom Qab Yug Me Nyuam Tag (PDF)